Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van deze website: het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten, en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. (Klikt u daartoe een of meerdere malen op de knop “Vorige” of “Back” van uw browser.) Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 2. De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. We hebben getracht om feitelijke informatie, alvorens deze op te nemen, te verifiëren. Dingen veranderen, en wij kunnen niet garanderen dat alles wat er staat ook nog juist is op het moment dat u dit leest. U wordt dringend geadviseerd om, alvorens u op basis van informatie op deze website iets doet of nalaat, eerst de juistheid van feitelijke mededelingen te controleren.
 3. In lijn met het bovenstaande, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enig uit het gebruik van deze website.
 4. De informatie over laminaat op deze website is bestemd voor eigen gebruik. U mag ze niet voor commercieel gebruik verspreiden. Overname op uw eigen website is toegestaan, mits met bronvermelding en opname van een link naar onze website.
 5. Indien u ons informatie toestuurt gaan wij er van uit dat wij die op deze site en in andere publicaties mogen overnemen, in ongewijzigde of in bewerkte vorm, tenzij u uitdrukkelijk het tegendeel vermeldt.
 6. Inhoud van evident niet-serieuze aard dient ook niet ernstig te worden genomen.
 7. Links naar websites van derden zijn slechts opgenomen bij wege van service, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat wij die websites op enigerlei wijze bij u aanbevelen. Wij hebben getracht links naar websites van een dubieuze inhoud te vermijden. Indien u om welke reden dan ook een bepaalde website minder geschikt acht, dan willen wij dat graag van u horen.
 8. Indien de websites, in het vorige artikel genoemd, u in staat te stellen software te downloaden, geschiedt zulk downloaden geheel voor uw eigen rekening en risico.
 9. Wij kunnen zonder nadere aankondiging en zonder daarvan op enigerlei wijze melding wordt gemaakt informatie op deze website wijzigen, toevoegen of verwijderen.
 10. Indien u feitelijke onjuistheden meent aan te treffen dan horen wij dat ook graag.
 11. Discussies omtrent op deze website geuite meningen gaan wij graag met u aan, maar wij voelen ons niet gehouden om u daarin ook uw zin te geven. Wij hebben getracht om personen en hun belangen respectvol te bejegenen, maar wij vinden wel dat wij het recht hebben van onze meningen blijk te geven. Het staat u trouwens vrij om zelf een website met andersluidende of tegengestelde opinies te beginnen.
 12. Alle rechten ten aanzien van de intellectuele eigendom van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 13. Merknamen, handelsmerken en namen van ondernemingen worden uitsluitend gebruikt bij wege van aanduiding van de betreffende producten en diensten en de leveranciers daarvan.
 14. Op deze site is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden beslecht door een bevoegde rechter.